Vikten av rent vatten

Vatten är den viktigaste naturresursen vi har. Vi är alla i behov av vatten mer eller mindre dagligen och när vi kommer i kontakt med förorenat vatten på ett sätt eller annat riskerar vi snabbt vår hälsa.När man talar om vattenförorening menar man specifikt de ämnen som finns i vattnet som inte bör finnas där och har tillkommit på grund av mänsklig aktivitet. Det finns en mängd olika sätt för vatten att bli förorenat, detta inkluderar men är inte begränsat till de följande:

  • utsläpp från fordon
  • el- och värmeproduktion
  • radioaktivt avfall
  • oljeutsläpp
  • plastsopor

Försurning har länge varit ett problem i många länder och många vattendrag är idag drabbade. Som tur är har detta uppmärksammats på fler och fler håll och många arbetar aktivt för att lösa detta problem. Enligt naturvardsverket.se gick antalet försurade sjöar i Sverige från 17 % till 10 % mellan åren 1990 och 2010. Då räknade man dock endast sjöar med en storlek över en hektar.Grundvatten är så klart även väldigt drabbat. Idag finns det metoder för att rengöra detta som både är skonsamt för miljön och ekonomiskt, en kombination som är ganska oslagbar. Mer om detta kan man läsa på rgs90.se. I Sverige kommer an ansenlig mängd av vårt dricksvatten  direkt från närliggande källor av grundvatten. Och ju mindre rening som behöver göras av leverantören av detta vatten desto billigare och säkrare kan man göra vattnet att dricka.Ett annat problem som kan orsaka vattenförorening är övergödning. För att växter ska kunna leva och frodas kräver det att de har tillräckligt med näringsämnen där de växter. Ämnen som fosfor och kväve är väldigt viktiga och används ofta som gödningsmedel. En övergödning innebär då att man tillför mer av dessa ämnen än vad som är naturligt och tar sig dessa ämnen till vattendrag kan de växa igen och leda till ökat bildning av giftiga planktonalger. Nedbrytande av döda alger förbrukar syre och när det helt plötsligt växer för mycket alger i vattnet kan det leda till syrebrist när allt måste brytas ned. För ännu mer information om detta kan man titta på havochvatten.se.